รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 แทนตำแหน่งที่ครบวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์ คือ ตำแหน่งกรรมการ 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นั้น

บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มีสมาชิกสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งและได้หมายเลขประจำตัว ดังนี้