วันหยุดงานตามประเพณีของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564

อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2550 หมวด 8 ข้อ 53 วันหยุดตามประเพณี สหกรณ์ฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างหยุดตามประเพณี หรือตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ และเพื่อให้การบริการแำก่สมาชิกได้รับความสะดวกในการติดต่อดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศให้สมาชิกได้ทราบถึงวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังเอกสารเผยแพร่

Download “วันหยุดงานตามประเพณีของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564”

วันหยุดงานตามประเพณี.pdf – Downloaded 328 times – 103.65 KB