วันหยุดงานตามประเพณีของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563

อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2550 หมวด 8 ข้อ 53 วันหยุดตามประเพณีสหกรณ์ฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างหยุดตามประเพณีได้และเพื่อให้การบริการแก่สมาชิกได้รับความสะดวกในการติดต่อ ดังนั้น สหกรณ์ฯจึงประกาศให้สมาชิกได้ทราบถึงวันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ.2563 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download “วันหยุดงานตามประเพณีของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563”

ประกาศฉบับที่-25-วันหยุดงานตามประเพณี.pdf – Downloaded 429 times – 797.39 KB