สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) รับสมัครสมาชิกที่อายุ 56-60 ปี เป็นกรณีพิเศษ

ตามหนังสือที่อ้างถึงสมาคมฌาปนกิจกงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) ได้แจ้งการเปิดรับสมัครสมาชิกที่อายุ 56-60 ปี เป็นกรณีพิเศษ โดยเปิดรับสมัครเฉพาะช่วง 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ความละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากมีศูนย์ประสานงานบางแห่งแจ้งว่า สมาชิกได้รับข่าวสารยังไม่ทั่วถึง และประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 กำลังระบาด จึงขอให้สมาคมฯพิจารณาขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกที่อายุ 56-60 ปี ออกไปเพื่อสมาชิกสหกรณ์ในกลุ่มอายุดังกล่าว มีโอกาสสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ สมาคมฯโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในคราวประชุมวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้มีมติขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกที่อายุ 56-60 ปี เป็นกรณีพิเศษออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download “ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) รับสมัครสมาชิกที่อายุ 56-60 ปี เป็นกรณีพิเศษ”

รับสมัคร.jpg – Downloaded 281 times – 249.04 KB

Download “รายละเอียดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) รับสมัครสมาชิกที่อายุ 56-60 ปี เป็นกรณีพิเศษ”

รายละเอียด.jpg – Downloaded 265 times – 162.66 KB

Download “ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) รับสมัครสมาชิกที่อายุ 56-60 ปี เป็นกรณีพิเศษ”

ใบแสดงความจำนง.jpg – Downloaded 249 times – 97.78 KB