สหกรณ์ชำระค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพย์และรับเงินกู้ผ่านเครือข่ายตู้ ATM บมจ.กรุงไทย จำกัด แทนสมาชิก

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกและเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรที่ทันสมัย มติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 34 ประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 18 ธันวามคม 2562 เห็นชอบให้สหกรณ์ชำระค่าธรรมเนียมธนาคารแทนสมาชิกในกรณีที่สมาชิกขอถอนเงินฝากออมทรัพย์หรือขอรับเงินกู้สามัญหมุนเวียนผ่านเครือข่ายตู้ ATM บมจ. กรุงไทย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Download “สหกรณ์ชำระค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพย์และรับเงินกู้ผ่านเครือข่ายตู้ ATM บมจ.กรุงไทย จำกัด แทนสมาชิก”

ประกาศฉบับที่-24.pdf – Downloaded 295 times – 428.32 KB