สหกรณ์ชำระค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพย์และรับเงินกู้ผ่านเครือข่ายตู้ ATM บมจ.กรุงไทย จำกัด แทนสมาชิก

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกและเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรที่ทันสมัย มติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 35 ประชุมครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เห็นชอบให้สหกรณ์ชำระค่าธรรมเนียมธนาคารแทนสมาชิกในกรณีที่สมาชิกขอถอนเงินฝากออมทรัพย์หรือขอรับเงินกู้สามัญหมนุเวียนผ่านเคือข่ายตู้ ATM บมจ.กรุงไทย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Download “สหกรณ์ชำระค่าธรรมเนียมถอนฝากเงินออมทรัพย์และรับเงินกู้ผ่านเครือข่ายตู้ ATM บมจ.กรุงไทย จำกัด แทนสมาชิก”

20201222143426.pdf – Downloaded 240 times – 55.14 KB