สหกรณ์ชำระค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพย์และรับเงินกู้ผ่าน ATM กรุงไทยฯ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกและเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาสู่ความเป็นองค์กร
ที่ทันสมัย  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ  จำกัด  ชุดที่  32 ประชุมครั้งที่ 11  เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน  2560     จึงมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ชำระค่าธรรมเนียมธนาคารแทนสมาชิกในกรณีที่สมาชิกขอถอนเงินฝากออมทรัพย์หรือขอรับเงินกู้สามัญหมุนเวียนผ่านเครือข่ายตู้ ATM บมจ. กรุงไทย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561  ถึงวันที่  31 ธันวาคม  2561

Download “announce_30_2560.pdf”

announce_30_2560.pdf – Downloaded 473 times – 1.52 MB