สอ.กคช. เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงินสมทบกองทุนสถานคุ้มครองคนไร้ที่พี่งนนทบุรี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560  สอ.กคช. ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และได้บริจาคเงินสมทบกองทุนสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี โดยมีท่านประธานกรรมการฯ / รองประธานกรรมการฯ / ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทน ดังกล่าว