เงื่อนไขและหลักเกณฑ์โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สินภายนอกของสมาชิก และส่งเสริมสนับสนุนให้แก่สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์ทางเดียว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6.2 แห่งระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 35 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 จึงได้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สมาชิกโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามไฟล์แนบด่านล่าง

Download “เงื่อนไขและหลักเกณฑ์โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ประกาศ_3_2563.pdf – Downloaded 421 times – 1,009.98 KB