เงื่อนไขและหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อเคหะสุขใจ

เพื่อส่งเสริมสมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6.2 แห่งระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2557 แห้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ กำจัด ชุดที่ 34 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 จึงได้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกตามโครงการสินเชื่อเคหะสุขใจ ดังเอกสารแนบ

Download “เงื่อนไขโครงการสินเชื่อเคหะสุขใจ”

new_product_nhasaving.pdf – Downloaded 314 times – 769.56 KB