เชิญผู้สอบบัญชีเสนอสอบบัญชี สำหรับปีการเงิน 2561

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด  มีความประสงค์จะสรรหาผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เพื่อทำหน้าที่ดังนี้

  1. ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป
  2. เสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการปีละ 2 ครั้ง
  3. เสนอผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีทางบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์

โดยผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้   

  1. มีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอย่างดี
  2. มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน
  3. สามารถสรุปและเสนอแนะผลการตรวจสอบและประเมินผลได้
  4. ถูกต้องตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

และวิธีการเสนอสอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2544  และหรือตามระเบียบอื่นๆ ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

 

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและยื่นหนังสือเสนอสอบบัญชี ตลอดจนเสนอค่าใช้จ่าย

ในการสอบบัญชีได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด  ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2560 

จนถึงวันที่  15  ธันวาคม  2560

Download “announce_27_2560.pdf”

announce_27_2560.pdf – Downloaded 689 times – 1.78 MB