เลื่อนวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

ตามที่ประกาศการเคหะแห่งชาติเลื่อนวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษาในวันอังคารทรา 27 กรกฎาคม 2564 เป็น วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด เป็นหน่วยงานถือปฏิบัติเรื่องวันหยุดเช่นเดียวกับการเคหะแห่งชาติ จึงกำหนดให้วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นวันหยุดของ สอ.กคช.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Download “เลื่อนวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา”

IMG_20210806_0001.pdf – Downloaded 197 times – 421.36 KB