แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฉบับที่ 18/2561 เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสมาชิกลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กคช.

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6.2 แห่งระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 และมติที่ประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 35 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 จึงได้กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสมาชิกลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กคช. ดังนี้

ให้ยกเลิกความตามข้อ 4

“4.หลักประกัน
4.1 ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้เดิมและเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
4.2 ผู้ค้ำประกันต้องมีเงินได้รายเดือนเท่ากับหรือมากกว่าผู้กู้
4.3 ผู้กู้เงินไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อยสองคน ผู้กู้เงินกู้สามัญจำนวนเกินกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นบาท ต้องมีผู้ค้ำประดันอย่างน้อยสามคน สมาชิกที่มีสิทธิค้ำประกันต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนติดต่อกัน และมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกันคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้”

หลักประกันเงินกู้ ให้ใช้ความดังนี้

“4 หลักประกัน ให้สมาชิกผู้กู้ต้องมีหลักประกันตามระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ย พ.ศ.2557”

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Download “ประกาศฉบับที่ 14 โครงการเงินกู้”

ประกาศฉบับที่-14-โครงการเงินกู้.pdf – Downloaded 240 times – 608.43 KB