แจ้งกำหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

สิ่งที่แนบมาด้วย

  1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ฉบับ
  2. งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ชุด
  3. ประกาศรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ “ทรัพย์มั่นคง” จำนวน 1 ฉบับ
  4. สถานที่ลงชื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่และโปสเตอร์ผู้สมัครกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 ชุด

Download “แจ้งกำหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563”

20210211142135.pdf – Downloaded 318 times – 1.43 MB

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 5 (สันทนาการโรงอาหาร) โดยกำหนดให้ลงชื่อและลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ตำแหน่งประธานกรรมการ เลือกได้ไม่เกิน 1 หมายเลข ตำแหน่งกรรมการ เลือกได้ไม่เกิน 7 หมายเลข ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 14.00 น. และจะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ทั้งนี้ สหกรณ์ได้แนบงบการเงิน ประกาศรับฝากเงิน สถานที่ลงชื่อและโปสเตอร์ผู้สมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

สหกรณ์จำเป็นต้องแบ่งกลุ่มตามเวลาให้สมาชิกลงชื่อเพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสมาชิกอาจจะไม่ได้รับความสะดวก กรณีมีเหตุต้องลงชื่อก่อนหรือหลังเวลาที่กำหนดก็สามารถทำได้แต่ต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และกรณีสมาชิกกังวลเรื่องการเข้าห้องประชุมสหกรณ์ได้มีมาตรการเว้นระยะห่างภายในห้องประชุม จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกเข้าร่วมประชุมตาม วัน สถานที่ข้างต้นเพื่อให้การประชุมประสบผลสำเร็จตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ