แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จากัด ได้กำหนด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมวทัญญู ณ ถลาง การเคหะแห่งชาติ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร และจะเปิดการประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 35
วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
วาระที่ 4 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ – ลาออก ประจำปี 2562
วาระที่ 5 รับทราบ

  • แถลงผลการดาเนินงานประจำปี 2562
  • รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2562

วาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
6.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2562
6.2 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562
6.3 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
6.4 พิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมประจำปี 2563
6.5 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563
6.6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
6.7 พิจารณาข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์
6.8 พิจารณาการลงทุนของสหกรณ์ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562 รายชื่อและ หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจาปี 2563 พร้อมทั้งจุดลงชื่อตามเลขทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วยจักขอบคุณยิ่ง

Download “แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562”

แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี-2562-docx.pdf – Downloaded 340 times – 369.67 KB

Download “โปสเตอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการ ชุดที่ 35”

โปสเตอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการ-ชุดที่-35.pdf – Downloaded 287 times – 1.97 MB