แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 38

ประกาศแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นคณะอำนวยการ

ประกาศแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประกาศแต่งตั้งกรรมการตรวจรับการซื้อครุภัณฑ์

ประกาศแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์

ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการลงทุน

ประกาศแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ประกาศแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นคณะกรรมการเงินกู้

ประกาศแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง