แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 36

โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 5 สันทนาการ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 36 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เห็นชอบให้กำหนดผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการดำเนินการตามลำดับดังต่อไปนี้

 1. นายธนัตถ์ สุขมาศ ประะธานกรรมการ
 2. นางอรพิณ สุขทรงศิลป์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 3. นางสุทธิรักษ์ สุทธิไวยกิจ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 4. นายสมบูรณ์ แพรงาม กรรมการ
 5. นายเรืองยุทธ์ ตีระวนิช กรรมการ
 6. นางสาวบุปผา นุชรักษา กรรมการ
 7. นายสุชาติ จิรแสงโชติ กรรมการ
 8. นางสาวธันย์วรัชญ์ นงค์เยาว์ กรรมการ
 9. นางสาวเพลินจันทรื สกุลศรีจินดา กรรมการ
 10. ว่าที่ ร.ต.ชัยชนะ พวงมณี กรรมการ
 11. นางสาวสิริรัตน์ สุรเลิศรังษี กรรมการ
 12. นายสัญญา หวะสุวรรณ กรรมการ
 13. นายอรรคพล ภิรมย์ประดิษฐ์ กรรมการ
 14. นางสาวสิริวรรณ รัตนานุบาล เหรัญญิก
 15. นายเชาวฤทธิ์ ดีขาย เลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Download “แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36”

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ-ชุดที่-36.pdf – Downloaded 196 times – 583.45 KB