เงินกู้สามัญหมุนเวียน

คุณสมบัติของผู้กู้ สมาชิกที่มีสิทธิเงินกู้สามัญหมุนเวียน ต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกัน

วงเงินกู้  เงินกู้สามัญหมุนเวียนที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ  นั้น  ให้มีจำนวนไม่เกิน 120,000 บาท หรือสองเท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้นสุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า

การเบิกเงินกู้ สมาชิกผู้กู้ขอรับเงินกู้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

  • การเบิกเงินกู้ผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์เครือข่ายตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย
  • รับเงินกู้ ณ  สำนักงานสหกรณ์

หลักประกัน สมาชิกผู้กู้มีเงินค่าหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของวงเงินกู้จะต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อยหนึ่งคน

การส่งเงินงวดชำระหนี้

  • ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนไม่เกิน 24 งวด
  • การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้งวดหนึ่งหากรวมกันกับหนี้สินอื่นๆ  ที่ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระโดยวิธีหักเงินได้รายเดือนแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90  ของเงินได้รายเดือน