ทุนสงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ

  • จ่ายให้กับสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ *อัคคีภัย *อุทกภัย *วาตภัย
  • แสดงหลักฐาน เหตุผล รูปแบบ รายการให้ชัดเจน
  • นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป