เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม

การนับอายุการเป็นสมาชิกเพื่อรับเงินต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี

บุคคลในครอบครัว หมายถึง

  • บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว
  • คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก
  • บิดา มารดาของสมาชิก

เงินสงเคราะห์ที่ได้รับ

  • ค่าจัดการศพเบื้องต้น จำนวน 5,000 บาท
  • เงินช่วยเหลือตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกตามจำนวนปีที่เป็นสมาชิก ปีละ 700 บาท

เอกสารประกอบการขอรับเงิน สมาชิกยื่นขอรับเงินสงเคราะห์พร้อมหลักฐานภายใน 120 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม ดังนี้

ผู้เสียชีวิต สำเนาใบมรณะบัตร/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับที่ส่วนราชการประทับตรา “ตาย”

สมาชิก สำเนาบัตรประชาชน / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาใบสมรส / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล