เงินช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจากเสียชีวิต

การนับอายุการเป็นสมาชิกเพื่อรับเงินต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี

เงินสงเคราะห์ที่ได้รับ

  • พวงหรีดเคารพศพ 800 บาท และค่าจัดการศพเบื้องต้น จำนวน 12,000 บาท
  • เงินช่วยเหลือตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกตามจำนวนปีที่เป็นสมาชิก ปีละ 5,000 บาท แต่ไม่น้อยกว่า 12,000 บาท
  • กรณีประสบอุบัติเหตุ หลังจากเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 30 วัน ช่วยเหลือเพิ่ม จำนวน 100,000 บาท

เอกสารประกอบการขอรับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์พร้อมหลักฐานภายใน  120 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม ดังนี้

สมาชิกผู้เสียชีวิต สำเนาใบมรณะบัตร/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับที่ส่วนราชการประทับตรา “ตาย”

ผู้รับผลประโยชน์ สำเนาบัตรประชาชน / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาใบสมรส / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล