ทุนส่งเสริมเพื่อการศึกษา

 

ทุนส่งเสริมเพื่อการศึกษา สหกรณ์สนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับกองทุนสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานการเคหะแห่งชาติ