สวัสดิการรักษาพยาบาล

เพื่อเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลเจ็บป่วยกรณีเข้ารับรักษาตัวเป็นคนไข้ในสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร หรือสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนด หรือสถานพยาบาลของเอกชนที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินยี่สิบห้าเตียง

การเบิกรับเงินค่ารักษาเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ในไม่น้อยกว่า 1 คืน ในอัตราคืนละ 300 บาท ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,500 บาท  ในหนึ่งปีทางบัญชีเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม สามารถเบิกได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

ขอรับเงินภายในกำหนด   120  วัน  นับตั้งแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล หากพ้นกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลครั้งดังกล่าว

เอกสาร

  1. แบบคำขอรับเงินสวัสดิการ
  2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรพนักงานการเคหะแห่งชาติ
  3. สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล โดยขอให้นำใบเสร็จฉบับจริงมาแสดงด้วย
  4. หนังสือรับรองเป็นคนไข้ในจากสถานพยาบาล