สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สสอร.

ลำดับรายการสรุปรวม (คน)สมาชิก (คน)สมาชิกสมทบ (คน)
สมาชิกต้นปี7087035
1เพิ่มระหว่างปี
- สมัครใหม่55-
สมาชิกรวม7137085
2ลดระหว่างปี
- ลาออก1616-
- ถึงแก่กรรม55-
สมาชิกคงเหลือ6926875
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565