สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สส.ชสอ.

ลำดับรายการสรุปรวม (คน)สมาชิก (คน)สมาชิกสมทบ (คน)
สมาชิกต้นปี3473452
1เพิ่มระหว่างปี
- สมัครใหม่1111-
สมาชิกรวม3583562
2ลดระหว่างปี
- ลาออก55-
- ถึงแก่กรรม33-
สมาชิกคงเหลือ3503482
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565