อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

ประเภท

ร้อยละ(ต่อปี)

หมายเหตุ

เงินให้กู้ฉุกเฉิน

6.00

เงินให้กู้สามัญ

6.00

เงินให้กู้สามัญหมุนเวียน

6.00

เงินให้กู้ค่าหุ้น

6.00

เงินให้กู้สามัญเกษียณพร้อมสุข

6.00

เงินให้กู้เพื่อการศึกษา

5.50

  ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน

เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว

5.50