อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ประเภท

ร้อยละ (ต่อปี)

หมายเหตุ
ออมทรัพย์ 1.25  ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
ออมทรัพย์พิเศษ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข 3.60
เงินรับฝากประจำ
ระยะ 3 เดือน
ระยะ 6 เดือน
ระยะ 12 เดือน
ระยะ 38 เดือน(ปิดรับฝากแล้ว)
 2.50
2.75
3.00
3.80
หักภาษีร้อยละ 15ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
เงินรับฝากประจำรายเดือน”อุดมทรัพย์” 3.00 ฝากครบตามเงื่อนไขไม่ต้องเสียภาษี