เงินฝากรายเดือนปลอดภาษี “อุดมทรัพย์”

  • อัตราดอกเบี้ย ประกาศเป็นคราว ๆ ไป
  • ฝากรายเดือนเริ่มต้น 1,000 – 25,000 บาท เท่ากันทุกเดือน 24 เดือน

สมาชิกขอเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท   สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน ๆ ละเท่าๆ กัน  และเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรกเป็นระยะเวลา 24 เดือน   และรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน  600,000  บาท  จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือนปลอดภาษี “อุดมทรัพย์”

ในการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากรายเดือนปลอดภาษี   “อุดมทรัพย์” สามารถนำฝากได้ ดังนี้

  1. ฝากด้วยตนเอง
  2. สมาชิกทำหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิกในวันที่การเคหะแห่งชาติได้จ่ายเงินเดือนทุกเดือน

กรณีสมาชิกไม่สามารถฝากเงินดังกล่าวนี้ได้ในเดือนใด  ต้องนำฝากในเดือนถัดไปทันทีรวม  2  เดือน

สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือนปลอดภาษี  โดยจะคิดดอกเบี้ยให้ทุกยอดเงินฝากที่ฝากถึงวันครบกำหนด (24 เดือน)   เมื่อครบกำหนดสหกรณ์จะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับสมาชิก และปิดบัญชีเงินฝากรายเดือนปลอดภาษี   แล้วโอนเงินฝากดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก

กรณีที่สมาชิกผู้ฝากมีเหตุไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข  หรือฝากต่อไปไม่ได้   สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์  ณ  วันที่ผิดเงื่อนไข   รวมทั้งปิดบัญชีและนำเงินฝากดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก