เงินกู้พิเศษ ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้กู้ สมาชิกที่มีสิทธิกู้เงินกู้พิเศษต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนติดต่อกัน

วัตถุประสงค์    เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์,เพื่อยานพาหนะ,เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

วงเงินกู้/การผ่อนชำระ ไม่เกิน 5,000,000 บาท ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 300 งวด

หลักประกัน

  • อสังหาริมทรัพย์อันปลอดภาระผูกพันรายอื่นจำนองเป็นประกัน โดยจำนวนเงินกู้ไม่เกินราคาประเมินตามทรัพย์ที่นำมาเป็นประกัน คือ
    (1)  ที่ดินและบ้าน ร้อยละ 85 ของราคาประเมิน
    (2) ที่ดิน ร้อยละ 75 ของราคาประเมิน
    (3) อาคารชุดร้อยละ 70  ยกเว้น อาคารชุดของการเคหะแห่งชาติร้อยละ 80  ของราคาประเมิน
  • หลักทรัพย์รัฐบาล หรือบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์หรือทุนเรือน จำนวนเงินกู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 90  แห่งมูลค่าของหลักทรัพย์
  • สมาชิกขอกู้เงินครั้งใหม่ไม่เกินวงเงินกู้เดิม โดยใช้อสังหาริมทรัพย์เดิมจำนองเป็นประกันเงินกู้ก็ให้ใช้ราคาประเมินตามที่บริษัทประเมินราคาไว้ก็ไม่ต้องประเมินราคาใหม่แต่ต้องไม่เกินสี่ปี