เงินกู้สามัญ

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น   จะให้ได้กรณีเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกำไรไม่ได้

วัตถุประสงค์

เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร  แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกำไรไม่ได้

คุณสมบัติของผู้กู้

 1. สมาชิกที่มีสิทธิกู้เงินสามัญต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนติดต่อกัน
 2. การให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และยังคงเป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ จะให้กู้ได้ภายในจำนวนไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือกู้เงินพิเศษโดยมีอสังหาริมทรัพย์ของตนเองหรือคู่สมรสหรือบุตร อันปลอดจำนองภาระผูกพันรายอื่นเป็นประกันเงินกู้ก็ได้

วงเงินกู้

 • การกู้เงินค่าหุ้นหรือเงินฝากของตนเองจะกู้ได้ภายในจำนวนไม่เกินร้อยละเก้าสิบ
 • วงเงินกู้สามัญสูงสุดไม่เกิน  3,000,000  บาท  หรือ 60 เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น  สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า
  โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
อายุสมาชิก  วงเงินกู้ (บาท) จำนวนเท่า สัดส่วนการถือหุ้น ผ่อนชำระ
(เดือน) ของเงินเดือน ต่อเงินกู้ (%) (เดือน)
ตั้งแต่ 6-12         180,000.00 15 10 80
13-24         250,000.00 20 12 108
25-48         400,000.00 30 15 144
49-72         600,000.00 40 20 162
73-96       1,200,000.00 50 25 172
97-120       2,000,000.00 60 27 180
120 ขึ้นไป       3,000,000.00 60 30 180


การส่งเงินงวดชำระหนี้
 หมายเหตุ วงเงินกู้สามัญตามตารางนี้ถือใช้กับเงินกู้สามัญทั่วไปเท่านั้น ในกรณีสมาชิกผู้กู้เงินสามัญหรือกู้เงินพิเศษ มีความประสงค์
ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป สามารถขยายเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้หลังจากเกษียณได้อีกไม่เกิน 72 งวด ทั้งนี้ สามารถขยายเวลาได้เพียงเงินกู้ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

 • สมาชิกต้องชำระให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 180 งวด สมาชิกผู้กู้อาจขอชำระหนี้แบบใดแบบหนึ่ง คือ

(1) ส่งต้นเงินกู้สามัญเท่ากันทุกงวดและดอกเบี้ยคิดจากต้นเงินแห่งหนี้คงเหลือแต่ละงวด

(2) ส่งคืนจำนวนเงินเท่ากันทุกงวดโดยจะหักเงินส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยก่อนส่วนที่เหลือจึงนำไปหักต้นเงิน

 • การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้งวดหนึ่งหากรวมกันกับหนี้สินอื่นๆ  ที่ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระโดยวิธีหักเงินได้รายเดือนแล้วต้องไม่เกิน
  ร้อยละ 90  ของเงินได้รายเดือน

หลักประกัน

 • ทุนเรือนหุ้นหรือบัญชีเงินฝากไม่เกินร้อยละ 90
 • สมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน มีเงื่อนไขดังนี้
  • สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญจำนวนไม่เกินกว่า 120,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน
  • สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญจำนวนเกินกว่า 120,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
  • สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญจำนวนเกินกว่า 400,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน
  • สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญจำนวนเกินกว่า 2,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน
  • สมาชิกที่มีสิทธิค้ำประกันต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนติดต่อกัน และมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกันคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่า 4 คนในเวลาเดียวกันไม่ได้