เงินตอบแทนสมาชิกเกษียณ และเงินช่วยเหลือเกษียณสุข

เงินตอบแทนสมาชิกเกษียณอายุ หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกผู้เกษียณอายุจากการทำงาน หรือเมื่อสมาชิกมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  การจ่ายเงินตอบแทนจะคำนวณจ่ายเงินตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกจำนวนปีคูณด้วย 600.-  บาท  จำนวนเงินที่จ่ายตอบแทนนี้แต่ละรายต้องไม่น้อยกว่า 1,800.- บาท

เงินช่วยเหลือเกษียณสุข หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่จนอายุครบ

65 ปี , 70 ปี , 75 ปี , 80 ปี , 85 ปี , 90 ปี , 95 ปี  และ 100  ปี การจ่ายเงินช่วยเหลือต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 10 ปี ดังนี้

  • อายุครบ  65  ปีบริบูรณ์   ให้ได้รับเงิน  4,000.-  บาท
  • อายุครบ  70  ปีบริบูรณ์   ให้ได้รับเงิน  5,000.-  บาท
  • อายุครบ  75  ปีบริบูรณ์    ให้ได้รับเงิน 6,000.-  บาท
  • อายุครบ  80  ปีบริบูรณ์   ให้ได้รับเงิน  7,000.-  บาท
  • อายุครบ  85  ปีบริบูรณ์   ให้ได้รับเงิน  8,000.-  บาท
  • อายุครบ  90  ปีบริบูรณ์   ให้ได้รับเงิน  12,000.-  บาท
  • อายุครบ  95  ปีบริบูรณ์   ให้ได้รับเงิน  15,000.-  บาท
  • อายุครบ 100 ปีบริบูรณ์   ให้ได้รับเงิน 20,000.- บาท

เมื่อสมาชิกมีอายุครบตามข้างต้น สหกรณ์จะโอนเงินเข้าฝากบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือบัญชีเงินฝากสหกรณ์ตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้ต่อสหกรณ์เท่านั้น