เงินฝากประจำ

ฝากประจำ 3 เดือน 2.50%

ฝากประจำ 6 เดือน 2.75%

ฝากประจำ 12 เดือน 3.00%

  • เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 500.- บาท และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ จะคำนวณและจ่ายเมื่อถึงกำหนดระยะเวลา
  • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
  • กรณีถอนก่อนกำหนด สหกรณ์ฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจำนวนเดือนเต็ม แต่ถ้าระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์ฯ จะไม่จ่ายดอกเบี้ย

เงินฝากประจำ   ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากประจำในสหกรณ์นี้ได้โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท  และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่าสามเดือน

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ   สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการฝาก

สำหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกำหนดสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจำนวนเดือนเต็ม

กรณีถอนเงินฝากประจำในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้

ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจำ  เมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ยจะพ้นกำหนดไปอีกเจ็ดวัน

ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม