เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

  • เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท
  • ฝาก – ถอน แต่ละครั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 100.-บาท
  • เงินฝากคงเหลือในบัญชี ตั้งแต่ 100,000.- บาท
    สหกรณ์ฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน หากต่ำกว่า 100,000.- บาท ดอกเบี้ยจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง
    (30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.)
  • การถอนเงินต้น ได้เดือนละหนึ่งครั้ง หากถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง จะคิดค่าธรรมเนียม ในอัตราร้อยละหนึ่ง ของจำนวนเงินที่ถอน ค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า 300.- บาท ไม่เกิน 1,000. – บาท

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท ฝากโดยหักจากเงินเดือนได้

การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง  สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อๆไปในอัตราร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามร้อยบาท  และอย่างมากไม่เกินหนึ่งพันบาท

สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ ทั้งนี้จะต้องคงยอดเงินฝากถึงวันที่สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยและสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ในวันที่ 30  มิถุนายน  และวันที่  31  ธันวาคม  ของทุนปี   ในกรณีที่จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือตั้งแต่หนึ่งแสนบาท  สหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ในวันสิ้นเดือน  โดยสมาชิกขอถอนดอกเบี้ยที่ได้รับได้ในวันทำการถัดไป