วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด (ปี 2562)

"ทันสมัย โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก"

ทันสมัย

มุ่งเน้นเพื่ออำนวยความสะดวก และตรวจสอบได้ของเพื่อนสมาชิก

โปร่งใส

มุ่งเน้นเรื่องหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้

พัฒนา

มุ่งเน้นการพัฒนาบริการ ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์สมาชิก

ใส่ใจสมาชิก

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลสมาชิก

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

“เป็นสหกรณ์ที่มั่นคงยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลสมาชิก”

แผนงานประจำปี  2562

 1. แผนงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเงิน
 2. เเผนงานสอบทานคุณภาพหลักประกันเงินให้กู้
 3. เเผนส่งเสริมการออม
 4. แผนศึกษาความเป็นไปได้ของความมั่นคงหลักประกันเงินกู้
 5. แผนงานศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำระบบสำรองข้อมูล เพื่อนำไปสู่มาตรฐานสากลด้านความต่อเนื่องของธุรกิจ
 6. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงาน
 7. แผนปรับโครงสร้างบุคคลากร และการจ้างทดแทนอัตรากำลังที่เกษียณอายุ
 8. แผนงานพัฒนาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิก และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 9. แผนงานสร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กร

โครงการและกิจกรรมประจำปี  2562

 1. โครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับเรื่องการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
 2. โครงการเยี่ยมเยียนสหกรณ์อื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสหกรณ์
 3. โครงการสอบทานคุณภาพหลักประกันเงินให้กู้ของสมาชิก
 4. โครงการสอบทานคุณภาพหลักประกันเงินให้กู้ของสหกรณ์อื่น
 5. โครงการ “เงินออมระยะยาว”
 6. โครงการรณรงค์นำเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน หรือศึกษาบริษัทประกันสินเชื่อ
 7. โครงการศึกษาการสำรองข้อมูลระบบงานและจัดเก็บสำรองข้อมูลในที่ปลอดภัยภายนอกสำนักงาน
 8. โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล ด้านสวัสดิการ ด้านสินเชื่อ หรือด้านอื่น ๆ เพื่อให้บริการสมาชิก
 9. โครงการจัดจ้างบุคคลากร เพื่อรองรับงานที่เปลี่ยนแปลงและทดแทนบุคคลากรเกษียณอายุ
 10. โครงการสัมมนาสมาชิก
 11. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก
 12. โครงการจัดทำสื่อเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิก
 13. โครงการจัดกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ (CSR)