วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด (ปี 2565)

"ทันสมัย โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก"

ทันสมัย

มุ่งเน้นเพื่ออำนวยความสะดวก และตรวจสอบได้ของเพื่อนสมาชิก

โปร่งใส

มุ่งเน้นเรื่องหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้

พัฒนา

มุ่งเน้นการพัฒนาบริการ ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์สมาชิก

ใส่ใจสมาชิก

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลสมาชิก

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

“เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง ยั่งยืน สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ

 1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินในระดับสากลให้เป็นที่ยอมรับและสามารถตรวจสอบได้
 2. สร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
 3. พัฒนาระบบการให้บริการแก่สมาชิกให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
 4. พัฒนาระบบสวัสดิการให้ทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
 5. ให้การสนับสนุนขบวนการสหกรณ์และสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับสหกรณ์เครือข่ายและเอื้อต่อชุมชน
 6. เพิ่มพูนความรู้เรื่องหลักการสหกรณ์แก่สมาชิกเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการทำงานในปี  2565
ยุทธศาสตร์

 1. บริหารและจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้การบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
 2. เสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงินให้แก่สหกรณ์
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำไปสู่ความเป็นองค์กรที่ทันสมัย
 4. ปรับอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากร
 5. บูรณาการ การมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสังคม ชุมชนและหน่วยงานอื่น

แผนงาน

 1. แผนงานศึกษาเพิ่มช่องทางการลงทุน
 2. แผนงานสอบทานคุณภาพ หลักประกันเงินให้กู้
 3. แผนปรับโครงสร้างทางด้านเงินทุนของสหกรณ์
 4. แผนงานพัฒนาระบบการค้ำประกันเงินกู้เพื่่อความมั่นคงของสหกรณ์
 5. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและให้บริการสมาชิก
 6. แผนงานปรับอัตรากำลังบุคลากร
 7. แผนงานพัฒนาบุคลากร
 8. แผนงานให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิก และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 9. แผนงานสร้างภาพลักษณ์องค์กร

โครงการ

 1. โครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับเรื่องการลงทุน
 2. โครงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 3. โครงสอบทานคุณภาพหลักประกันเงินให้กู้ของสมาชิก
 4. โครงการสอบทานคุณภาพเงินลงทุนภายนอก
 5. โครงการส่งเสริมการออม
 6. โครงการเพิ่มขนาดกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
 7. โครงการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล ด้านสวัสดิการ ด้านสินเชื่อหรือด้านอื่น ๆ เพื่อให้บริการสมาชิก
 8. โครงการให้ความรู้การใช้ Web Member แก่สมาชิก
 9. โครงการส่งเสริมให้สมาชิกถอนเงินฝากและรับเงินกู้ผ่านเครือข่ายตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
 10. โครงการจัดจ้างบุคคลากร เพื่อรองรับปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง
 11. โครงการพัฒนาบุคคลากร
 12. โครงการสัมมนาสมาชิก
 13. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก
 14. โครงการจัดทำสื่อเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก
 15. โครงการจัดกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน (CSR)