การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการเงินและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก ดังนี้

  1. ยกเลิกประกาศการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกที่ถือใช้เดิมทั้งหมด
  2. ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก ดังนี้
ประเภทอัตราดอกเบี้ยเดิม
(ต่อปี)
ลดลง
(ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยใหม่
(ต่อปี)
เงินฝากออมทรัพย์1.251.25
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2.252.25
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ทรัพย์มั่นคง)2.752.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เกษียณสุข) 3.600.353.25
เงินฝากประจำ
– ระยะเวลา 3 เดือน
– ระยะเวลา 6 เดือน
– ระยะเวลา 12 เดือน

2.50
2.75
3.00
2.50
2.75
3.00
เงินฝากอุดมทรัพย์3.003.00

ทั้งนี้ ให้ถือใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Download “การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก”

3_ประกาศ-15-64.jpg – Downloaded 224 times – 236.24 KB