การผ่อนผันเงินกู้สามัญ

เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือสมาชิกทางด้านการเงินและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก มติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 34 ครั้งที่ 12 เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เห็นชอบให้สมาชิกจะขอกู้เงินครั้งใหม่ต้องผ่อนเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญครั้งก่อนแล้วไม่ต่ำกว่า 3 งวด จึงมีสิทธิกู้เงินครั้งใหม่ได้ยกเว้นเงินกู้สามัญหมุนเวียน โดยให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวในวรรคแรกแล้ว หากสมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินกู้สามัญครั้งใหม่ ต้องผ่อนเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญแล้วไม่ต่ำกว่า 6 งวด จึงมีสิทธิกู้เงินครั้งใหม่ได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Download “การผ่อนผันเงินกู้สามัญ”

ประกาศฉบับที่-23.pdf – Downloaded 309 times – 445.14 KB