การให้เงินกู้แก่สมาชิก

เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้แก่สมาชิกให้สามารถกู้เงินตามจำเป็นและเป็นประโยชน์ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ข้อ 17 ว่าด้วยการให้เวินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ได้กำหนดจำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกกู้คนหนึ่งๆ ดังไฟล์แนบด้านล่าง

Download “การให้เงินกู้แก่สมาชิก”

ประกาศ_2_2563.pdf – Downloaded 736 times – 919.53 KB