กำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ

ตามประกาศการเคหะแห่งชาติ กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 และวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด เป็นหน่วยงานถือปฏิบัติเรื่องวันหยุดเช่นเดียวกับการเคหะแห่งชาติ จึงกำหนดให้วันวันดังกล่าวเป็นวันหยุดของสหกรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Download “กำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ”

กำหนดเป็นวันหยุดพิเศษ.jpg – Downloaded 203 times – 158.68 KB