เอกสารประกอบการขยายมาตรการการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นเวลา 3 เดือน

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 36 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เห็นสมควรขยายโครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบออกไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 และเพิ่มความช่วยเหลือกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือเสียชีวิตเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เชิ้อไวรัสเริ่มระบาดจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

1. พักชำระต้นเงินกู้ทุกประเภท ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญหมุนเวียน

1.1 เอกสารประกอบการขอพักชำระเงินกู้

  • หมายเลข 1 แบบคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้
  • หมายเลข 2 บันทึกแนบท้ายหนังสือเงินกู้สามัญและพิเศษ
  • หมายเลข 3 หนังสือยินยอมค้ำประกันเงินกู้สามัญ
  • หมายเลข 4 หนังสือยินยอมค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
  • หมายเลข 5 แบบหยุดส่งค่าหุ้นรายเดือน

เอกสารหมายเลข 1-5 ขอรับได้ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือ ดาวน์โหลดจากปุ่มด้านล่างนี้ หรือ Line ID : @rmc2689f

Download “เอกสารประกอบขยายตามมาตรการโควิด-19 เอกสารหมายเลข 1-5 (ปรับปรุง 2565)”

พักชำระต้นเงินกู้ปี-65-.pdf – Downloaded 355 times – 292.79 KB

*** เอกสารหมายเลข 2 ให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกันแนบบัตรประชาชน / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรองสำเนา

1.2 ข้อมูลสมาชิกสามารถค้นหาได้จากใบเสร็จรับเงิน หรือ webmember

1.3 เงินกู้ค่าหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกันไม่ต้องทำหนังสือยินยอมค้ำประกัน (หมายเลข 3 หรือ 4)

1.4 พยาน กรณีผู้ปฏิบัติงานพยานต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ยกเว้น สมาชิกเกษียณอายุเป็นสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวก็ได้

1.5 ในระหว่างที่ชำระต้นเงินกู้ หากกู้ทบเป็นสัญญาใหม่จะขอพักชำระหนี้สัญญาใหม่ก็ได้

2. หยุดส่งค่าหุ้นรายเดือน ยื่นคำขอ (หมายเลข 5)

3. เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาวิกฤติโควิด -19 วงเงินกู้ไม่เกิน 25,000 บาท (ส่งครบ 3 งวดกู้ทบหนี้สัญญาเดิมได้) ผ่อนชำระ 36 งวด

4. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก จากร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็น 6.00 ต่อปี

5. เพิ่มสวัสดิการสมาชิกที่เคยติดเชื้อ หรืออยู่ระหว่างการรักษา หรือเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่แพร่ระบาดในประเทศไทย ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกที่เคยติดเชื้อ หรืออยู่ระหว่างรักษา หรือเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยจะได้รับเงินสวัสดิการ ดังนี้

  • สมาชิกที่เคยติดเชื้อ หรืออยู่ระหว่างรักษา จำนวน 3,000 บาท ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกินหนึ่งครั้ง
  • กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท แต่ถ้าเคยได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทแล้ว ให้ได้รับเงินเพิ่ม 7,000 บาท (เอกสารประกอบการขอรับเงินรายละเอียดตามคำขอ)

ท้ายนี้ ฝ่ายจัดการขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้คุ้มครองสมาชิกและครอบครัวผ่านพ้นจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเทอญ