ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพ หลักสูตร “การทำกระเป๋าผ้าญี่ปุ่น (QUILT)” ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ ห้องโถงหน้าสำนักงานสหกรณ์ ในการดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อตามลำดับดังต่อไปนี้

  1. สมาชิกที่ปฎิบัติงานในและนอกสำนักงานใหญ่
1 น.ส. รุ่งฤดี วิสุทธากร
2 นางกัตติกา ตันติเสวี
3 น.ส.วนิดา บุญขัน
4 นางกัลยาพร หาลาง
5 นางพรพิมล แสงแก้ว
6 น.ส.วรรณา สมวัฒน์
7 น.ส.สุนิศา สุเหร็น
8 น.ส.วราภรณ์ เสริฐธิกุล
9 น.ส.เกศราภรณ์ แก้วจีน
10 น.ส.ปวริศา กำแหงส่อง
11 น.ส.เนาวรัตน์ ชมภูผล
12 น.ส.กมลวรรณ สุขสอาด
13 น.ส.นงนภัส มีหวาน
14 น.ส.กาญจนา เกียรติประทุม
15 น.ส.วิมลนันท์ แรงฤทธิ์
16 น.ส.สุชีวา สกุลธราธร
17 นางพรจิตต์ รังสาคร
18 น.ส.วิภาวี กายบริบูรณ์
19 นางอรุณจิตร์ จิระนภารัตน์
20 น.ส.ดวงกมล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
21 น.ส.จงรักษ์ แสงเทียน
22 นางอารียา ปาจุวัง
23 น.ส.วันดี ชูคง

2. สมาชิกเกษียณอายุ

1 นางพัชรวรรณ สุวปรีชาภาส
2 นางสีนวล กรทอง
3 นาง ณมน ใจประสาท
4 นางนิภาพรรณ สระสมศรี
5 น.ส.รุจิรา นาจาค
6 น.ส.รัตนาภรณ์ ลิ้มพานิช
7 นางสุภร โมวัฒนะ
8 นายสราวุฒิ โมวัฒนะ
9 นางพรรณทิพย์ กลิ่นทะ
10 นางกรรณิกา พ่วงชิงงาม
11 นางสาวิตรี โสภณ
12 นางอัปสร เทศขจร
13 นางกันยา เล้าตระกูล
14 นางอุบลศรี สุนทรนัย
15 น.ส.เพลินจันทร์ สกุลศรีจินดา
16 นางพรพิณ เอื้อสมานจิต
17 นางสุธาทิพย์ ลิมปนัดดา
18 น.ส.เบญจรัตน์ ไทพัฒนกุล
19 นางสุวมา เนาว์สูงเนิน
20 นายสันธาน เนาว์สูงเนิน
21 นางผ่องศรี ปลอดประดิษฐ์
22 น.ส.ธัญลักษณ์ ชาญวุฒิธรรม
23 นางอรพิณ สุขทรงศิลป์
24 น.ส.ดารณี เฉลิมรักษ์
25 น.ส.ชัญญา ฉินทกานันท์
26 นางสมพร ลิมปิวัฒนา
27 น.ส.วรณัน แก้วกำพล

สำรอง

1 น.ส.ดวงกมล ลิ้มพานิช
2 นางลักขณา ภูมิเกษมศักดิ์
3 นางอมรา ธนะศิรังกูล
4 นางวลัยพร ศรีจรัสจรรยา
5 นางพัชรี ศักดิ์สุรรักษ์
6 นางตวงพร สุธีระวงศ์
7 นางวราภรณ์ ต้นทอง
8 น.ส.จันทร์เพ็ญ เตรคุพ
9 นางสมหมาย นงค์เยาว์
10 น.ส.สาวิตรี โหละสุต
11 นางชลธร นนทิดุริยางค์
12 น.ส.ศิริพร จันทนพงศ์พันธุ์
13 นางวรรณภา พิลังกาสา

ให้สมาชิกที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพ รุ่นที่ 2 หลักสูตร “การทำกระเป๋าผ้าญี่ปุ่น (QUILT)” ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องโถงหน้าสำนักงานสหกรณ์ฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน