ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิเข้าร่วมการอบรมสัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 3

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด  ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560  ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี นั้น

คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมาชิกสนใจเป็นจำนวนมาก  ซึ่งการจัดครั้งนี้เป็นรุ่นสุดท้ายและงบประมาณในการสัมมนายังพอมีเหลือ  จึงได้พิจารณาเพิ่มจำนวนสมาชิกเข้ารับการสัมมนาจากสำนักงานใหญ่เพิ่มอีก 20 คน  และสมาชิกเกษียณอายุเพิ่มอีก 10 คน  ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิเข้าร่วมการอบรมสัมมนาสมาชิกตามลำดับการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

สมาชิกที่ปฏิบัติในและนอกสำนักงานใหญ่ จำนวน 50 คน

1 น.ส.วนิดา บุญซัน ชช.2
2 น.ส.ศิริวิจิตรา คำเอกโอฬาร ชช.2
3 น.ส.วรัทยา เกษตรสุนทร ชช.2
4 นางพิศมัย จันทรางศุ ชช.1
5 นางสุรีพร รอมลี ชช.1
6 นางยินดี อุหมัด ชช.1
7 น.ส.สุภาวรรณ เริงธรรม ชช.1
8 นางเพ็ญแข ฐาปนกุลศักดิ์ ทบ.
9 นายสรายุทธ สอนเขียว สท.
10 น.ส.อรอนงค์ มีธรรม สท.
11 น.ส.ทิพย์สุคนธ์ วรวนาวงศ์ รท.
12 น.ส.พรทิพย์ จรัสไพศาล สท.
13 น.ส.ฐาวรี ยิ่มประสิทธิ์ สท.
14 น.ส.จุฑามาศ บุญพอ วช.
15 ว่าที่ ร.ต.สุนันท์ จันทร์เติม สน.
16 นายภานุพงษ์ มีไมตรี สน.
17 น.ส.เนาวรัตน์ ชมภูผล สน.
18 นางสวิตตา ฝอยฝน ชช.1
19 นายธนพงศ์ วจิตานนท์ ทน.
20 น.ส.นิพพงศ์พร อมราภิบาล วช.
21 น.ส.อารีรัตน์ ปิ่นปัก วช.
22 น.ส.นริศา เดชะคำภู วช.
23 น.ส.ปพิชญา ศรีสมัย ชช.4
24 น.ส.ลลินี มะหะหมัด วช.
25 นายชัยวุฒิ ลิมป์พานิชกุล วช.
26 นายประเทศ มานะเอม บค.2
27 น.ส.นลิน สิงห์อินทร์ ชช.4
28 น.ส.พวงทิพย์ อ่อนชุม ชช.2
29 ว่าที่ ร.ต.ชัยชนะ พวงมณี สน.
30 นางศิวนาถ บัวสุวรรณ ชช.3
31 น.ส.กัญภัคณัฐ สำเร็จศิลป์ บช.
32 นางสมลักษณ์ จันทพงศ์สวัสดิ์ ชช.3
33 นางนลินรัตน์ กิตติกัลยาวงศ์ ชช.2
34 น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีเนตร ชช.2
35 นายพิน แสงเมือง ชช.1
36 นางอาภรณ์ ศิริเลิศวรกุล บช.
37 นางจารุวรรณ สุวรรณศรี ชช.3
38 นางจรูญ กิตติพรพันธ์ ชช.3
39 น.ส.อรนุช ลิขิตยั่งยืน ทน.
40 นายกิตติวัฒน์ คานทองดี นผ.
41 น.ส.ลักษณารีย์ ศิรินารัตน์ กม.
42 นายมาโนช มุขแม้นเหมือน ตภ.
43 นางจิราภา ทัศนาบรรเจิด กต.
44 น.ส.ดวงกมล เทพหัสดิน ณ อยุธยา บท.
45 นางยุพา ประสพสุข บท.
46 น.ส.วันทนีย์ ภมรจันทรมัส บท.
47 น.ส.นงลักษณ์ ชูธวัช บท.
48 นางอรุณจิตร์ จิระนภารัตน์ บท.
49 นางสุวรรณี ไวทยะโชติ สผ.
50 น.ส.สิริมา คงวิเชียร สท.

 

สำรอง

1 นายสมภพ ทิพย์พยอม ชช.3
2 นางสุชาดา จันทร์ตรี ศสส.
3 นายคเณศร์ วงษ์มณี สท.
4 ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐยา จำปาแพง ชช.2
5 น.ส.เนตรนภา พลฤทธิ์ บช.
6 นายเพทาย ฉาวเกียรติคุณ ชช.4

 

สมาชิกที่เกษียณอายุ / ออกจากงานประจำ จำนวน 30 คน

1 น.ส.รัตนาภรณ์ ลิ้มพานิช เกษียณ
2 นางกุลนิธ ศิริรัตนกูล เกษียณ
3 นางพรรณี วิชิต เกษียณ
4 นายมนตรี วิชิต เกษียณ
5 นายดำรงค์ พงษ์ปาลิต เกษียณ
6 น.ส.ศิริพร จันทนพงศ์พันธุ์ เกษียณ
7 นายสมพงษ์ ตันติวาณิชยสุข เกษียณ
8 น.ส.จันทร์พิมพ์ แต้เกษม เกษียณ
9 นางประไพรัตน์ อุเทศรักษ์สกุล เกษียณ
10 นางมาลีรัตน์ ฉันททิพย์ญาณ เกษียณ
11 นางนิภาพรรณ สระสมศรี เกษียณ
12 น.ส.สุจิตร เจนจรัสเมธา เกษียณ
13 นายมนตรี รักภักดี เกษียณ
14 นางวลัยพร รักภักดี เกษียณ
15 นางพนอ ศรีมานพ เกษียณ
16 น.ส.ศิรินันท์ นวมงคลสวาท เกษียณ
17 นางรุจาพร เหลืองแสงทอง เกษียณ
18 นายพิบูลย์ จิวรพันธ์ เกษียณ
19 นางลักขณา ภูมิเกษมศักดิ์ เกษียณ
20 นางระวีรำไพ ศิริคุปต์ เกษียณ
21 นายชาติชาย สุขตระกูล เกษียณ
22 นางชนิดา พสุสุวรรณ เกษียณ
23 นางวรนุช พุกสุวรรณ์ เกษียณ
24 น.ส.สาวิตรี โหละสุต เกษียณ
25 นางพรพิณ เอื้อสมานจิต เกษียณ
26 น.ส.ดวงกมล ลิ้มพานิช เกษียณ
27 น.ส.วรรณภา รัตนโกมล เกษียณ
28 นางขวัญตา คามภีรบุตร เกษียณ
29 นางวลัยพร ศรีจรัสจรรยา เกษียณ
30 นายสมหมาย ยิ้มประสิทธิ์ เกษียณ

 

สำรอง

1 นางสาวิตรี โสภณ เกษียณ
2 นายสรัญญ์ โสภณ เกษียณ
3 นายสุพจน์ ศรศรี เกษียณ
4 นายนิรันดร์ ธรรมสิริพร เกษียณ
5 นางวราภรณ์ ต้นทอง เกษียณ
6 นายคมกฤช สุทธิไวยกิจ เกษียณ
7 นายประภาต โชติกกูล เกษียณ
8 นางภัสสร พงษ์เพียจันทร์ เกษียณ
9 นายเชิดศักดิ์ ทั่งศรี เกษียณ
10 นายชัยนันท์ นันทพันธ์ เกษียณ
11 นายพันธุ์พงษ์ อุบลพงศ์ เกษียณ
12 นายวินัย คิดชอบ เกษียณ

สมาชิกที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น  สหกรณ์ฯ จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์เป็นรายบุคคลอีกครั้ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560

(นางนันทนา  ฤทธิ์พริ้ง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

 

Download “CCF19102560_00000-1.pdf”

CCF19102560_00000-1.pdf – Downloaded 481 times – 548.00 KB

Download “CCF19102560_00001-1.pdf”

CCF19102560_00001-1.pdf – Downloaded 489 times – 426.92 KB

Download “CCF19102560_00002.pdf”

CCF19102560_00002.pdf – Downloaded 447 times – 447.64 KB

Download “CCF19102560_00003-1.pdf”

CCF19102560_00003-1.pdf – Downloaded 475 times – 359.11 KB