ประกาศ กำหนดเวลารับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ทรัพย์มั่นคง

เพื่อส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ด้านการออมอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ฉบับที่ 13/2562 เรื่อง กำหนดเวลารับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ “ทรัพย์มั่นคง” และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบรับฝากเงินโบนัสพนักงานการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2562 เป็นเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับโบนัส โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ. 2560 หรือประกาศของสหกรณ์

Download “ประกาศ กำหนดเวลารับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ทรัพย์มั่นคง”

9_2563.pdf – Downloaded 262 times – 452.77 KB