ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะเเห่งชาติ จำกัด  ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 แทนตำแหน่งที่ครบวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์  คือ ตำเเหน่งตำเเหน่งกรรมการ  จำนวน  7  ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นั้น

บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงเเล้ว มีสมาชิกสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งและได้รับหมายเลขประจำตัว ดังนี้

1 นายพงษ์ศักดิ์ นิลสิทธิ์สถาพร ทน. หมายเลข 1
2 นายมนตรี วิชิต เกษียณ หมายเลข 2
3 นายสมบูรณ์ แพรงาม ทบ. หมายเลข 3
4 นายสุชาติ จิรแสงโชติ เกษียณ หมายเลข 4
5 นางสาวเพลินจันทร์ สกุลศรีจินดา เกษียณ หมายเลข 5
6 นายปรีชา สัจจาพันธ์ เกษียณ หมายเลข 6
7 ว่าที่ ร.ต.ชัยชนะ พวงมณี สน. หมายเลข 7
8 นายโสภณ รุ่งกระจ่าง พก.3 หมายเลข 8
9 นางสาวสิริรัตน์ สุรเลิศรังษี เกษียณ หมายเลข 9
10 นางสาวสิริวรรณ รัตนานุบาล เกษียณ หมายเลข 10
11 นายเรืองยุทธ์ ตีระวนิช เกษียณ หมายเลข 11
12 นายประสงค์ ดวงแก้ว สน. หมายเลข 12
13 นายโชคชัย สิงหเพชร ทน. หมายเลข 13
14 นางสุทธิรักษ์ สุทธิไวยกิจ เกษียณ หมายเลข 14
15 นางสาวเสาวคนธ์ ใหม่สุวรรณ สผ. หมายเลข 15
16 นางสาวธันย์วรัชญ์ นงค์เยาว์ ชช.2 หมายเลข 16
17 นางลักขณา ภูมิเกษมศักดิ์ เกษียณ หมายเลข 17
18 นางสาวชัญญา ฉินทกานันท์ เกษียณ หมายเลข 18
19 นายฉัตรชัย มีศิลป์ ปบ. หมายเลข 19
20 นายสมรัตน์ ขอมใจเพ็ชร์ ชช.4 หมายเลข 20
21 นายอร่าม บุญเดช เกษียณ หมายเลข 21

 

จึงขอประกาศให้สมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560

 

(นายธนัตถ์  สุขมาศ)
ประธานกรรมการเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

[Download not found] [Download not found]