ประมวลภาพสัมมนาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ประจำปี 2563

ประมวลภาพสัมมนาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ประจำปี 2563 และกิจกรรมการเรียนรู้ การบรรยายเรื่องการทำเกษตรกรรมพอเพียง ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563  ณ วังรี รีสอร์ท  จ.นครนายก