พิธีมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์ กคช. ได้ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ  ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2560

โดยท่านรองประธานกรรมการ คุณธนัตถ์  สุขมาศ  เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้