รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการฯ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด  มีความประสงค์จะรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 แทนตำแหน่งที่ครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์    ดังนั้น อาศัยความตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ข้อ 58  ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 11 ประชุมเมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน 2560  จึงเห็นสมควรรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 7  คน โดยผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งจะดำรงตำแหน่งในวาระได้ 2  ปี  นับแต่วันเลือกตั้ง
  2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกที่สมัครรับเลือกตั้งต้องมีสิทธิและไม่เป็นบุคคล

ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  2542  และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

  1. สถานที่ เวลายื่นใบสมัคร และการออกหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

3.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ  จำกัด

ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2560 ถึงวันที่ 15  ธันวาคม  2560  เวลา  8.30  น.  ถึงเวลา 15.00  น.  ในวันทำการของสหกรณ์พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว   หรือ 2 นิ้ว  จำนวน  2  รูป และชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100.- บาท

3.2 สมาชิกที่สมัครในลำดับก่อนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบหลักฐาน

การรับสมัครว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้วจะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนสมาชิกซึ่งสมัครในลำดับต่อไป

 ในกรณีที่มีผู้สมัครมาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน

การรับสมัครให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนแล้วให้ผู้สมัครทุกคนจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครแต่ละคนต่อไป       

4.  กำหนดวันเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันที่  8  กุมภาพันธ์ 2561  เปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8.30  น. ถึงเวลา  14.00  น.

Download “announce1_28_2560.pdf”

announce1_28_2560.pdf – Downloaded 457 times – 2.00 MB

 

Download “announce2_28_2560.pdf”

announce2_28_2560.pdf – Downloaded 459 times – 987.87 KB