รับสมัครสมาชิกเข้าฝึกวิชาชีพ รุ่นที่ 1 หลักสูตรการทำวุ้นดอกไม้

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์แฟ่งชาติ จำกัด จะจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสมาชิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทภารกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ในปีนี้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์กำหนดจัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรการทำวุ้นดอกไม้ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 40 คน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Download “ใบสมัครเข้าฝึกวิชาชีพรุ่นที่ 1/2562 หลักสูตรทำวุ้นดอกไม้”

Binder_nha_saving.pdf – Downloaded 332 times – 890.32 KB