รายชื่อสมาชิกผู้รับสมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้ประกาศรับสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ชุดที่ 35 แทนตำแหน่งที่ครบวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์ คือ ตำแหน่งกรรมการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download “รายชื่อสมาชิกผู้รับสมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ”

ประกาศฉบับที่-22.pdf – Downloaded 486 times – 518.95 KB