สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รับสมัครสมาชิกที่อายุ 57-60 ปี เป็นกรณีพิเศษ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รับสมัครสมาชิกที่อายุ 57-60 ปี เป็นกรณีพิเศษ

ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) ได้กำหนดอายุผู้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ในปี 2562 ไว้ที่ 56 ปี (เกิดในปี 2506) หรือน้อยกว่าและจะลดอายุผู้สมัครลงทุกปีจนถึงอายุ 55 ปี ในปี 2563 นั้น

เนื่องจากสมาคมฯ ได้รับการประสานจากศูนย์ประสานงานบางแห่งว่าสมาชิกที่มีอายุเกิน 56 ปี มีความประสงค์ที่จะขอสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เนื่องจากช่วงอายุสมาคมฯ กำหนดให้สมัครนั้น สมาชิกบางท่านไม่ได้รับข่าวสาร บางท่านไม่เข้าใจและไม่มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ หรือยังมีภาระในเรื่องการเงิน จึงไม่ได้สมัครในช่วงอายุนั้นๆ ประกอบกับสมาชิกกลุ่มที่มีอายุเกิน 56 ปี จะเป็นกลุ่มที่ใกล้เกษียณซึ่งอาจต้องการสร้างหลักประกันให้ครอบครัวในระดับหนึ่งเท่าที่จะทำได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่

รายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัครตามเอกสารแนบ

Download “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รับสมัครสมาชิกที่อายุ 57-60 ปี เป็นกรณีพิเศษ”

ssor_funeral.pdf – Downloaded 592 times – 276.04 KB